Delphi – Exhibition Fotogalerie Friedrichshain, Berlin, 24.04.-06.06.2015

[hmd_custom]

 Berlin Beauty Tour #1

 ‚Delphi‚ collective exhibition

 
 Fotogalerie Friedrichshain, Helsingforser Platz 1, 10243 Berlin
 
 
 April 24 – June 06  2015
 
 
 
Berlin Beauty at Delphi
 
 
 

Berlin Beauty at Delphi 2

blind_white

Berlin Beauty at Delphi 3

blind_white

Berlin Beauty at Delphi 4
blind_white

Berlin Beauty at Delphi 5

blind_white

Berlin Beauty at Delphi 6

blind_white

Berlin Beauty at Delphi 7

Berlin Beauty at Delphi 8
 

FOTOs: HD Seibt, 2015